Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2018 roku.
 2. Administratorem danych jest firma LaborTech Polska z siedzibą w Oświęcimiu zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP: 5492177326, REGON: 122768821 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na każdym etapie korzystania z naszej strony internetowej (SSL).

§ 2

Usługodawca jako Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich Klientów.
 2. Wskutek akceptacji naszej polityki prywatności w postaci dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego, kontakt telefoniczny lub mailowy jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą, takich jak:
   1. przygotowanie dokumentacji technicznej i oferty handlowej,
   2. udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe lub reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania:
   1. marketing produktów i usług własnych,
   2. działania analityczne (dobór oferty do wymagań Klienta, optymalizacja naszych produktów w oparciu o uwagi Klienta, optymalizacja procesów obsługi itp.),
   3. w celach archiwalnych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania np. przy procedurze reklamacyjnej,
   4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
   5. badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów.
 4. W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia współpracy.
 6. Na potrzeby umowy nie wymagamy podania wrażliwych danych tj. PESEL czy numer dowodu osobistego.

§ 3

Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

 1. Zgodnie z RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do korekty swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.

§ 4

Okres przechowywania danych

 1. Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:
  • okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową,
  • okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową,
  • +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed terminem ich wygaśnięcia.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§ 5

Odbiorcy danych

 1. Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.
 2. Nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
LaborTech Polska